شرکت صنعتی نگین شیر، بهترین تولید کننده شیر تک ضرب استاندارد ساختمان هوشمند را ساختمانی تعریف می کند که کلیه زیرسیستم های کنترلی آن در چارچوب منطقی از پیش تعریف شده و مناسب با وضعیت کاربری ساختمان، طراحی و پیاده سازی گردیده است.

شرکت صنعتی نگین شیر اضافه می کند که اصول یك ساختمان هوشمند بیانگر هزینه های واقعی یك ساختمان فقط هزینه های ساخت نیست بلکه باید به آنها هزینه های راهبری و تعمیرات را نیز اضافه کرد .