شرکت صنعتی نگین شیر، تولید کننده ی بهترین شیرتک ضرب گازی استاندارد کیفیت ساختمان را به هشت دسته تقسیم می کند:

فونداسیون و اسکلت ساختمان
نازک کاری ساختمان
تاسیسات مکانیکی زیر بنایی ساختمان مثل لوله کشی و سیم کشی الکتریکی
سیستم های گرمایشی و سرمایشی ساختمان
سیستم های الکتریکی هوشمند
درب و پنجره
دکوراسیون داخلی
تجهیزات ساختمان

شرکت صنعتی نگین شیر، تولید کننده ی بهترین شیرتک ضرب گازی استاندارد می افزاید که فونداسیون و اسکلت ساختمان از مواردی هستند که پس از نازک کاری پوشیده میشوند و خریداران در این مورد میتوانند از متخصصین ساختمان نظر بخواهند در صورتیکه گزارشات نتایج آزمایشگاهی تست بتن برای ساختمانهای اسکلت بتنی و تست جوشکاری برای ساختمانهای اسکلت فلزی از اهمیت بسزایی برخوردار است .