بهترین شیر تک ضرب گازی استاندارد

شرکت صنعتی نگین شیر، تولید کننده بهترین شیر تک ضرب گازی استاندارد اعلام می دارد که واژه ((كیفیت)) سئوال های بیشماری را در ذهن ایجاد می نماید، زیرا کیفیت در صحبت های روزمره معمولاً دلالت بر ((برتری)) دارد,در این صورت واژه كیفیت دارای نوعی ارزش ذهنی می شود كه تشریح آن وابسته به عوامل خاصی می باشد، امّا اكثریت مردم باور دارند كه آن را می فهمند و می توانند آن را تشخیص دهند. در این راستا، كیفیت در صنعت تولید و مفهومی دقیق تری دارد كه به معنی شناسایی ویژگی های یک محصول، به گونه ای كه خواسته های مشتری را در سطح قابل قبولی برآورده تعبیر می شود.