شرکت صنعتی نگین شیر، تولید کننده بهترین شیر تک ضرب گازی استاندارد کشور، راز برتری در رقابت را در ایجاد نوع آوری می داند. رفتارهای نوع آورانه موارد زیر را شامل می شود:

۱) شناساسی مشکل
۲) ارائه پیشنهاد برای حل مشکل
۳) آوردن دلیل برای دفاع از پیشنهاد مطرح شده در راستای حل مشکل
۴) به اجرا در آوردن پیشنهاد

شرکت صنعتی نگین شیر، داشتن رفتار نوع آورانه را در بین کارمندان یک امر ضروری برای رقابت می داند. رفتار نوع آورانه همچنین تاثیر بسیار زیادی در افزایش کیفیت دارد.