شیر های گازی

 مدل:  نگین ۱۰۱
سایز:  ۱/۲…..3 اینچ
 فشار کاری استاندارد:  ۵ بار
 اندازه اسمی:  ۱۵….۵۰
 جنس:  برنج MS 58
 مدل:  نگین ۱۰۳
سایز: ۱/۲ و ۳/۴ اینچ
 فشار کاری استاندارد:  ۵ بار
 اندازه اسمی: ۱۵ و ۲۰
 جنس:  برنج MS 58
 مدل:  نگین ۱۰۴
سایز: ۱ و ۱-۱/۲ و ۲ اینچ
 فشار کاری استاندارد:  ۵ بار
 اندازه اسمی: ۲۵ و ۴۰ و ۵۰
 جنس:  برنج