شیرهای غیر گازی و شیرهای آبی

 مدل:  نگین ۱۱۰
سایز:  ۱/۲…..3 اینچ
 فشار کاری استاندارد: ۲۵ بار
 اندازه اسمی:  ۱۵….۵۰
 جنس:  برنج
 مدل:  نگین ۱۰۱
سایز:  ۱/۲…..۱ اینچ
 فشار کاری استاندارد: ۲۵ بار
 اندازه اسمی:  ۱۵….۲۵
 جنس:  برنج
 مدل:  نگین ۱۱۲
سایز:  ۱/۲ اینچ
 فشار کاری استاندارد: ۲۵ بار
 اندازه اسمی: ۱۵
 جنس:  برنج
 مدل:  نگین ۱۱۳
سایز:  ۱/۲…..۱ اینچ
 فشار کاری استاندارد:  ۲۵ بار
 اندازه اسمی:  ۱۵….۲۵
 جنس:  برنج
 مدل:  نگین ۱۱۴
سایز:  ۱/۲…..۱ اینچ
 فشار کاری استاندارد:  ۲۵ بار
 اندازه اسمی:  ۱۵….۲۵
 جنس:  برنج
 مدل:  نگین ۱۱۵
سایز:  ۱/۲ اینچ
 فشار کاری استاندارد:  ۲۵ بار
 اندازه اسمی:  ۱۵
 جنس:  برنج
 مدل:  نگین ۱۱۶
سایز: ۱/۲*۲۰ و ۱/۲*۱۶
 فشار کاری استاندارد:  ۲۵ بار
 اندازه اسمی:  ۱۵
 جنس:  برنج
 مدل:  نگین ۱۱۸
سایز:  ۱…..۳/۴ اینچ
 فشار کاری استاندارد: ۲۵ بار
 اندازه اسمی: ۲۰ و ۲۵
 جنس:  برنج
 مدل:  نگین ۱۱۹
سایز:  ۱…..۳/۴ اینچ
 فشار کاری استاندارد:  ۲۵ بار
 اندازه اسمی:  ۱۵…. ۲۵
 جنس:  برنج
 مدل:  نگین ۱۲۵
سایز:  ۱/۲ اینچ
 فشار کاری استاندارد:  ۲۵ بار
 اندازه اسمی:  ۱۵
 جنس:  برنج
 مدل:  نگین ۱۳۰
سایز: ۱/۲*۱/۲ و ۱/۲*۳/۸
 فشار کاری استاندارد:  ۲۵ بار
 اندازه اسمی: ۱۲ و ۱۵ و۲۰
 جنس:  برنج
 مدل:  نگین ۱۳۱
سایز:  ۱/۲ * ۳/۴
 فشار کاری استاندارد:  ۲۵ بار
 اندازه اسمی: ۱۵
 جنس:  برنج
 مدل:  نگین ۱۵۰
سایز:  ۱/۲ اینچ
 فشار کاری استاندارد:  ۲۵ بار
 اندازه اسمی: ۱۵
 جنس:  برنج
 مدل:  نگین ۱۵۱
سایز:  ۱/۲ اینچ
 فشار کاری استاندارد:  ۲۵ بار
 اندازه اسمی: ۱۵
 جنس:  برنج
 مدل:  نگین ۱۶۰
سایز: ۳/۴ اینچ
 فشار کاری استاندارد:  ۲۵ بار
 اندازه اسمی: ۱۵ و ۲۵
 جنس:  برنج